Bạn không biết phải trang bị những trang thiết bị an toàn lao động nào cho doanh nhiệp của mình, không biết lựa chọn sản phẩm BHLĐ nào phù hợp, cần đánh giá chất lượng sản phẩm BHLĐ trước khi quyết định mua, chưa biết cách sử dụng các thiêt bị BHLĐ như thế nào,... Các chuyên gia về BHLĐ tại Lapro sẽ trả lời cho các câu hỏi của bạn.

Chúng tôi có nhiều chuyên gia tư vấn trong nhiều lĩnh vực nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề sau về an toàn lao động:

- Đào tạo, huấn luyện về an toàn lao động.

- Tư vấn lựa chọn sản phẩm.

- Đánh giá chất lượng sản phẩm BHLĐ.

- Tư vấn về PCCC.

- Tư vấn kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn vệ sinh lao động, an ninh và bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp.

- Tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động, an ninh và bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp.

- Tư vấn xây dựng kế hoạch quản lý an toàn vệ sinh lao động, an ninh và bảo vệ môi trường cho dự án.

- Tư vấn phương pháp đánh giá và quản lý rủi ro, kỹ năng nhận diện yếu tố nguy hiểm và có hại tại nơi làm việc.

- Tư vấn đánh giá sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.

- Tư vấn xây dựng kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an ninh và bảo vệ môi trường nội bộ đáp ứng nhu cầu huấn luyện người lao động trong doanh nghiệp.

- Tư vấn quản lý an toàn vệ sinh lao động, an ninh và bảo vệ môi trường dự án: nhân viên giám sát an toàn lao động, an ninh và nhân viên giám sát thiết bị nâng.

- Tư vấn dịch vụ quản lý nhà thầu về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường dự án.

- Tư vấn dịch vụ đánh giá công tác an ninh nhà máy và lập kế hoạch quản lý an ninh nhà máy.